NEW BATCH ADMISSION : BATCH NAME : KOBI GURU ( K.G.)

BATCH STARTS ON : 22 ND FEBRUARY ‘ 16,

MONDAY, WEDNESDAY & SATURDAY,

2.30 PM – 4.30 PM