NEW BATCH, ADMISSION GOING ON, BATCH NAME

ACHARYA BINOVA VABE (A.B.V.)

BATCH STARTS ON – 10TH SEPTEMBER’16,

MONDAY, WEDNESDAY, FRIDAY,

1.00 PM TO 3.00 PM